• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 238 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.72.16 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 238:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4408/11.02.2015 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.72.16 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ VІІ, кв. 3 по ПУП на гр. Балчик) с площ от 499 м2 (четиристотин деветдесет и девет квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 810.00 лв. (четиринадесет хиляди осемстотин и десет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"