• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 237 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 03174.52.527 по кадастралната карта на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 237:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4727/21.07.2017 г., представляващ земеделска земя - изоставена орна земя, трета категория с идентификатор № 03174.52.527 по кадастралната карта на с. Безводица, с площ от 3 278 м2  (три хиляди двеста седемдесет и осем квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 540.00 лв. (седем хиляди петстотин и четиридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

            3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"