• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 236 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 03174.52.526 по кадастралната карта на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 236:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4726/21.07.2017 г., представляващ земеделска земя - изоставена орна земя, трета категория с идентификатор № 03174.52.526 по кадастралната карта на с. Безводица, с площ от 4 831 м2  (четири хиляди осемстотин тридесет и един квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 100.00 лв. (единадесет хиляди  и сто лева), като начална цена за провеждане на търга;

            3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"