• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 235 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 78639.501.193 с. Църква

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 235:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № 94Т-783-1/17.07.2017 г., одобрява пазарна оценка в размер на 4 665.00 лв. (четири хиляди шестстотин шестдесет и пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 78639.501.193 по кадастралната карта на с. Църква, общ. Балчик (УПИ ХІІ, кв. 15 по ПУП на с. Църква), с площ от 1015 м2 (хиляда и петнадесет квадратни метра), актуван с АОС № 4729/22.08.2017 г. на собственика на законно построена върху него сграда Трендафил Костадинов Трендафилов.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"