• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 234 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.192 гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 234:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № 94П-194-1/21.06.2017 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 8 613.00 лв. (осем хиляди шестстотин и тринадесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.83.192 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХХV, кв. 87 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 261 м2 (двеста шестдесет и един квадратни метра), актуван с АОС № 4723/27.07.2017 г. на собственика на законно построена върху него сграда Панайот Михайлов Андриков. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"