• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 233 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 233:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2017 г., приета с решение № 57 от 26.01.2017 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

-   Земеделска земя - изоставена орна земя с площ от 4 831 м2, представляваща ПИ № 03174.52.526 по кадастралната карта на с. Безводица, общ. Балчик;

-   Земеделска земя - изоставена орна земя с площ от 3 278 м2, представляваща ПИ №  03174.52.527  по  кадастралната карта на с. Безводица, общ. Балчик.  

- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1000 м2, представляващ ПИ № 53120.502.777 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ХІІ, кв.54 по ПУП на с. Оброчище.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"