• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 232 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за одобрение от общински съвет Балчик решение на Комисията за класиране и определяне на кандидата, спечелил конкурса за избор на управител на „МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 232:  На основание чл. 17, ал. І, т. 4 и чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. ІІ от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет-Балчик:

1.Одобрява приетото на 05.9.2017г. Решение на Комисията за организиране и провеждане на конкурс за управлението на "МБАЛ-Балчик" ЕООД, с което класира на първо място участника д-р Парсек Саркис Салбашян с постигната обща средноаритметична оценка  отличен /6/ и определя за спечелил конкурса за възлагане управлението на "МБАЛ-Балчик" ЕООД - д-р. Парсек Саркис Салбашян от гр.Варна, ул. **************.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик - Николай Ангелов да сключи със спечелилия конкурса участник - д-р Парсек Саркис Салбашян договор за управление на  "МБАЛ-Балчик" ЕООД за срок от 3/три / години.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"