• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 231 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По десета точка от дневния ред: Отпускане на финансови средства на „Медицински център - І - Балчик" ЕООД, за закупуване на спирометър.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 231:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация във функция "Здравеопазване" да бъде завишен с 8 000 лева, капиталов трансфер на "Медицински център I - Балчик" за закупуване на спирометър за нуждите на пулмологичен кабинет.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2017 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"