• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 230 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По девета точка от дневния ред: Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 230:  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; § 27, ал.2, т.2 и т.3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-1/14.07.2017год. от Началника на "Общинска служба по земеделие Балчик" и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет - Балчик:

І.  Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" проектен поземлен имот с идентификатор 02508.10.646, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 02508.10.609 по кадастралната карта на гр.Балчик, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, с проектна площ от 23,247 дка. / двадесет и три декара и 0,247 квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Реюф Небиев Аптулов. Имот 02508.10.609  е актуван с Акт за общинска собственост 4147/2011 год.

 ІІ. Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" поземлен имот с идентификатор 02508.536.493, по кадастралната карта на гр. Балчик, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - ниви, с площ от 15,663 дка. /петнадесет декара и 0,663 квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Реюф Небиев Аптулов. Имот 02508.536.493  е актуван с Акт за общинска собственост 3423/2009 год.

ІІІ. Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" поземлен имот с идентификатор 02508.514.66, по кадастралната карта на гр. Балчик, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - ниви, с площ от 7,418 дка. /седем декара и 0,418 квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Реюф Небиев Аптулов. Имот 02508.514.66  е актуван с Акт за общинска собственост 3422/2009 год.. Въвод във владение да се извърши от стопанската 2018/2019 год.

ІV. Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" поземлен имот с идентификатор 02508.528.85, по кадастралната карта на гр. Балчик, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - ниви, с площ от 4,708 дка. /четири декара и 0,708 квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Реюф Небиев Аптулов. Имот 02508.528.85  е актуван с Акт за общинска собственост 3419/2009 год.

V. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"