• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 229 Протокол 15 от 19.10.2017 г.


ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 267 ПО ПРОТОКОЛ № 18 ОТ 14.12.2017 Г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на кабинет, находящ се в „Медицински център - І - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 229:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС -Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

      1. Да бъде отдаден под наем медицински кабинет /офталмологичен/ с площ от 25,14 м2, находящ се в "МЦ І" ЕООД-публична общинска собственост, актуван с АОС 217/22.02.1999 г., намиращ се в гр.Балчик, ул."Д-р Златко Петков", за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

      2.Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 96,53 лв. /деветдесет и шест лева и петдесет и три стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и т.3 от Тарифата за определяне на базисните наемните цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик.

     3. Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. са завършили висше образование по медицина и притежават съответната специалност, отнасяща се за горепосоченият кабинет;

    4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:

4.1.използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;

4.2.да спазва предмета на дейност;

      5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"