• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 228 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на кабинет, находящ се в Здравна служба с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 228:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС -Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:
1. Да бъде отдаден под наем 1 бр. кабинет и ½ коридор с обща площ от 22.00 м²,
представляващи обособена част от Здравна служба, с. Соколово, /сграда с
идентификатор № 67951.501.326.2 по кад.карта на с. Соколово/, актувана с АОС
398/2014 г.-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане
на публично оповестен конкурс.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за
отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 85,27 лв. /осемдесет и
пет лева и двадесет и седем стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и т.3 от тарифата за определяне на базисните цени на общински помещения и терени на територията на община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. притежават диплом за завършено висше образование по дентална медицина;

3.3. осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;

4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:

     4.1.използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;

     4.2.да спазва предмета на дейност - осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"