• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 227 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на 2 броя кабинети, находящи се в Здравна служба с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 227:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС -Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

      1. Да бъдат отдадени под наем 2 бр. кабинети с обща площ от 29.50 м2, ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с площ от 39,40 м2, /сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по кад.карта на с.Оброчище/, находящи се в Здравна служба, с.Оброчище, актувана с АОС 434/2015 г.-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 152,71 лв. /сто петдесет и два лева и седемдесет и една стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и  т.3 от Тарифата за определяне на базисните наемните цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да :

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. притежават диплом за завършено висше образование по медицина;

3.3. осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ;

      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:

     4.1.използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;

     4.2.да спазва предмета на дейност-осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ;

      5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"