• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 226 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 226:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъдат отдадени под наем части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на :

1.1./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.19.251 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/

1.2./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.7.141 по кад.карта на к.з "Двореца", гр. Балчик /съгласно схема/.

1.3./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.525.105 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/

за срок от 3 год. /три години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

         2. Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на :

по т. 1.1. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС

            по т. 1.2. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева /, без ДДС

            по т. 1.3. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по ТЗ.

      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на 3 бр. рекламно - информационни елементи.

      5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"