• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 225 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на тротоарна площ на ул. „Черно море" в град Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кадастралната карта на гр. Балчик за поставяне на пункт за тотализатор.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 225:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши :

      1. Дава съгласието си тротоарна площ на ул.„Черно море" в гр.Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на пункт за тотализатор, с площ 15.00 м2, да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на 290,70 лв. /двеста и деветдесет лева и седемдесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена е определена съгласно т.3 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Общ. Балчик. 

       3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които :

       3.1. са регистрирани по ТЗ;

       4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :

       4.1.използва по горе посоченият част от имот, съгласно описаното предназначение;

       4.2.да направи необходимите постъпки в Община Балчик за издаване на разрешение, съгласно ЗУТ за поставяне на поставяем обект /пункт/.

       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"