• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 224 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул. „д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", град Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кадастралната карта на гр. Балчик за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 224:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши :

      1. Дава съгласието си терен до бивша „Автошкола" на ул.„Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр.Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кад.карта на гр.Балчик за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 м2, да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на 163,80 лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена е определена съгласно т.4 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Общ. Балчик. 

       3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които:

       3.1. са регистрирани по ТЗ;

         4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да:

         4.1.използва по горе посоченият част от имот, съгласно описаното предназначение;

         4.2.да направи необходимите постъпки в Община Балчик за издаване на разрешение, съгласно ЗУТ за поставяне на павилион.

       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"