• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 223 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По втора точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост за поставяне на маси и столове пред ЗХР, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 223:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от терен - публична общинска собственост с площ от  35 м2, представляващ част от ПИ № 02508.87.127 по кад. карта на гр.Балчик, за поставяне на маси и столове пред ЗХР, за срок от подписване на договора за наем до 15.05.2018 год., чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

             2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 672,20 лв. /шестстотин седемдесет и два лева и двадесет стотинки/, без ДДС, съгл. т.5 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да :

3.1. са регистрирани по ТЗ.

   3.2. да се занимава с ресторантьорство на територията на гр.Балчик.

      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

     5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"