• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 221 Протокол 14 от 20.09.2017 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 221: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл.11, ал.3 предложение второ от ЗНА.

Р Е Ш И:

            Приема изменения и допълнения в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, както следва:

 

§1

Досегашния текст на чл.28 се отменя. Създава се нов чл.28:

Чл. 28 (1)  За ползване на детски ясли и детски градини в община Балчик се събират от родителите или настойниците месечни такси, както следва:

 (2) За целодневна организация  на предучилищното образование в яслена група, първа и втора възрастови групи в детските градини, родителите или настойниците  заплащат месечна такса в размер на 30.00 лева.

 (3) При целодневна организация на задължителното предучилищно образование в подготвителните трета и четвърта възрастови групи на детските градини, родителите или настойниците на децата заплащат такса за храна в размер на 30.00 лева.


§2

В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се отменя с Решение №264 от 13.06.2017г. по дело №150 от 2017г.на Административен съд Добрич.

2. Досегашната ал. 2 става ал. 1 със следния текст:

Чл. 29 (1) Размерът на месечната такса за деца на студенти - редовно обучение, деца полусираци и деца с неизвестен баща е 5,00 лева.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 2


§3       

1. В чл. 31 ал. 1, се отменя  с Решение №264 от 13.06.2017г. по дело №150 от 2017г.на Административен съд Добрич.


2. Досегашната ал.2, става ал.1 и се изменя така:

Чл. 31 (1) За ползване на намаленията по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3, родителите/настойниците на детето подават заявление до директора на образователната институция, към което прилагат съответните документи, доказващи обстоятелствата за право на ползване.

3. Досегашната ал. 3 става ал.2 и се изменя така:

(2) Заплащането на намаленията по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3  започва от началото на следващия месец  след месеца от подаване на заявлението.


§4

В чл. 33 се ал.1 и ал.2 се отменят с Решение №264 от 13.06.2017г. по дело №150 от 2017г.на Административен съд Добрич. Създават се нови ал.1 и ал.2:

Чл. 33 (1) За полудневна организация на предучилищното и задължителното предучилищно образование в детските градини родителите или настойниците на децата заплащат 75% от таксата по чл. 28.

 (2)  За почасова организация  на предучилищното и задължителното предучилищно образование в детските градини родителите или настойниците на децата заплащат 25% от таксата по чл. 28.

   

§5

В чл. 34, ал. 1 б."г", в края на текста" чл.29 ал. 2" се заменя с „чл.29 ал. 3".


&6.

Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 12 общински съветници

12 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"