• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 218 Протокол 14 от 20.09.2017 г.


По пета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 218:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Драгни Димитров Железов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

2. Марин Георгиев Янакиев от с. Соколово, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

3. Никодим Асенов Хаджиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

4. Михаил Рачев Филипов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

5. Викторица Василева Кръстева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да се получат от Росица Стелиянова Георгиева.

6. Мариана Атанасова Стоянова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

7. Стоянка Жекова Христова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

8. Дочка Тодорова Тачева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

9. Славчо Славов Христов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

10. Жеко Стефанов Асенов от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 242 ПО ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 19.10.2017 Г. САМО ЗА Д.Д.Ю.

По предложение на Мелих Хаджиев - общински съветник:

1. Демир Демиров Юсеинов от гр. Балчик, за операция (закупуване на 2 бр. плаки), в размер на 1 000 (хиляда) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението на Мелих Хаджиев,  в залата присъстват - 13 общински съветници

11 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялто предложение на ПКЗССД,  в залата присъстват - 13 общински съветници

13 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"