• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 191 Протокол 13 от 27.07.2017 г.

По първа точка от дневния ред: Даване на съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общинските пътища в община Балчик през 2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 191: На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл.51 и чл.89 ал.1 и 2 от ЗДБРБ за 2017 година:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие на кмета на Община Балчик да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2017г., в целеви трансфер за финансиране на разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа, съгласно Приложение № 13 към ФО-1/2017г., със следните данни:

1.1  Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи, за които се предлага намаление на финансирането:

Кранево - главен път I-9 (DOB 1010) - 20 414 лв.;

    -  Промишлена зона - главен път I-9 (DOB 1010) - 31 148лв.;

    -  с. Гурково - с. Тригорци (DOB 2142) - 230 578 лв.;

     -  к.к. "Тузлата" (DOB 3160) - 7 699 лв.;

     -  Албена - Балчик - граница с община Каварна (DOB 1149) - 34 461 лв.

1.2  Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:

Кранево - главен път I-9 (DOB 1010) - 20 414 лв.;

    -  Промишлена зона - главен път I-9 (DOB 1010) - 31 148лв.;

    -  с. Гурково - с. Тригорци (DOB 2142) - 230 578 лв.;

     -  к.к. "Тузлата" (DOB 3160) - 7 699 лв.;

     -  Албена - Балчик - граница с община Каварна (DOB 1149) - 34 461 лв.

2.  Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"