• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 166 Протокол 12 от 29.06.2017 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 166: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публични финанси и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2016 година, както следва:

1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2016 г. в размер на 27 115 437 лева.

            2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2016 г. в  приходната си част  в размер на 22 255 511 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  8 062 085 лева

                        - за местни дейности                                                    14 193 426 лева

            3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 22 255 511 лева,  съгласно  Приложения  № 2 и  № 3  в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  8 062 085 лева

                        - за дофинансиране на държавни дейности                 1 586 516 лева

                        - за местни дейности                                                    12 606 910 лева

            4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно  Приложениe № 4.

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2016 г. в размер на 287 209 лв. , както и средствата за представителни разходи в общо в размер на 23 824 лв. на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства, кметски наместник и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 6.

6.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2016г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 4 738 242 лв..,  съгласно Приложение № 5.

7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2016г. в размер на 593 160 лв., съгласно Приложение № 7.

8. Утвърждава отчета на разходите за 2016 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 430 323 лв., съгласно Приложение № 8.

9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта  към 31.12.2016 г. в размер на 1 328 247 лв. съгласно Приложение №: 10.

             10. Утвърждава отчет на разходите за 2016 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 104 529 лв., съгласно Приложение № 9.

            11.  Утвърждава отчетната информация  по чл. 137, ал.1, т.2. и т.3 от ЗПФ.

            12. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2016 година, съгласно приложение №15.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"