• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 165 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Допълване на Решение № 130 по Протокол №9/25.04.2017 г., прието на редовно заседание на Общински съвет- гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 165:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския закон и  чл. 14, т. 18 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Допълва Решение № 130 по Протокол №9/25.04.2017 г., прието на редовно заседание на Общински съвет- гр. Балчик, като определя размер на месечното възнаграждение на определеното за ликвидатор лице от 700 /седемстотин/ лева.

2. Одобрява съдържание на проект на договор за възлагане на управление на ликвидатор на "ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО" ЕАД.           

3. Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 130 по Протокол №9/25.04.2017г., прието на редовно заседание на Общински съвет- гр. Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"