• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 164 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за финансова издръжка за нощувки, храна и транспортни разходи на полицейски служители, командировани от други структури на МВР за РУ МВР Албена и РУ МВР Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 164: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

              1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка за нощувките, храненето и транспортните разходи на общо 42 български полицейски служители (две едномесечни смени на 21 служители от други структури на МВР) за РУ-Балчик и РУ-Албена за периода юли - август 2017 г., както и да се поеме издръжката по настаняването и изхранването на общо 8 румънски полицейски служители (4 за месец юли и 4 за месец август), които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк "Албена" в общ размер до 60 000 лева.

2. Общински съвет дава съгласието си бюджета в дейност "Други дейности по вътрешна сигурност", §§ 10 20 "Разходи за външни услуги" да бъде завишен до 60 000 лева.

3. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2017 г.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"