• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 163 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Разглеждане на молба от Иван Апостолов за финансира обновяването на самолета - паметник на летище - Балчик и изработване на Паметна плоча с имената на 30 летци.

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ № 163: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от Закона за публичните финанси и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и молба от Иван Апостолов - председател на СОСЗР - Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се финансира обновяването на самолета - паметник на летище - Балчик и изработване на Паметна плоча с имената на 30 летци, загинали на това летище, включително и преди 1944 година, в размер на 4000.00 лева /четири хиляди лева/, след представяне на разходооправдетелни документи.

2.Средствата да бъдат отпуснати фонд Дарения.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ т. 2,  в залата присъстват - 17 общински съветници

13 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ проекта,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"