• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 162 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за партньорство между община Валашске Мезиржичи - Чехия и община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 162: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка с ал. І, т. 15 от ЗМСМА,  Общински съвет Балчик дава съгласие да бъде сключен рамков договор за партньорство между Община Балчик и Община Валашске Мезиржичи - Чехия.

Упълномощава кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението и да подпише рамковия договор от името на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"