• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 160 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 78639.6.34 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 160: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 3, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 78639.6.34 с цел отреждане и застрояване за "Ссб" - /за оранжериен комплекс/ по кадастралната карта на с. Църква, Община Балчик и одобрено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"