• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 159 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Приемане на актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта за благоустрояване, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа в частта за основните ремонти на Община Балчик за  2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 159: 1. Общински съвет Балчик приема актуализирана инвестиционната програма за 2017 година в частта и за основните ремонти в размер на 4 692 496 лева (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране във вид било-става съгласно Приложение №1.

2. Одобрява поименно разпределението на капиталови разходи, в частта и за основните ремонти общинската пътна и улична мрежа  в размер на 1 771 000 лв., в т.ч.:

       2.1. Благоустрояване, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа в размер на 1 771 000 лв.

2.1.1 Благоустрояване, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа - 1 293 178 лв.;

            2.1.2 Паркинг Двореца - 35 404лв.;

2.1.3 Паркинг Морска гара - 47 112лв.;

            2.1.4 ул. „Струма" Балчик - 47 434лв.;

2.1.5. ул. Зл.ПетковБалчик -94 428лв.

2.1.6. Паркинг Бл.№1 Балчик - 9 220лв.

2.1.7. ул. Ср.гора-Антим І Балчик - 31 583лв.

2.1.8. Изкуствени неравности - 35 990лв.

2.1.9.ул. Бяло морес. Кранево - 176 651лв.

       3.  Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"