• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 158 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

РЕШЕНИЕ № 158: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Марсело Желязков Борисов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.

2. Димитричка Гавраилова Маринова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

3. Недживан Ахмед Риза от с. Соколово, за лечение на дъщеря й Есра Ерсен, в размер на 300,00 (триста) лева.

4. Надка Любомирова Герджикова от с. Оброчище, за рехабилитация на Димитър Стоев, в размер на 1000,00 (хиляда) лева.

5. Добри Янев Желязков от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

6. Стоянка Господинова Василева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

7. Рачо Стефанов Симеонов от с. Оброчище, за консумативи, в размер на 200,00 (двеста) лева.

8. Мартина Динкова Димитрова от гр. Балчик, за лечение в размер на 300,00 (триста) лева.

9. Беркант Себайдинов Османов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

10. Гюнюл Мустафова Алиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева.

Не одобрени - 4 бр.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"