• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 157 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Актуализация на бюджета на НЧ „Просвета-1901" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 157: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ „Просвета - 1901" с. Оброчище в дофинансиране да бъде завишен с 10 000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка па заложения резерв за 2017 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"