• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 156 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление от „Агросигнал" ЕООД за прекратяване на съсобственост с община Балчик по отношение на ПИ № 23769.501.578 по кадастралната карта на с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 156: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 63-2671-1/17.03.2017 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Агросигнал" ЕООД гр. Добрич, представлявано от Светломир Иванов Георгиев, по отношение на ПИ № 23769.501.578 по кадастралната карта на с. Дропла, целият с площ от 1153 м2, като „Агросигнал" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 168 м2 (сто шестдесет и осем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС №4710/18.04.2017 г.

1.   Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 840.00 лв. (осемстотин и четиридесет лева), без ДДС.

Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"