• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 155 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Наемане на части от имоти за поставяне на рекламно-информационен елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 155: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС -Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъдат отдадени под наем части от имоти - публична общинска собственост, представляващи части от зелени площи в гр. Балчик за поставяне на 2 бр. РИЕ с обща площ 0,80 м2, а именно :

1.1. част от ПИ № 02508.69.30 по кад.карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 0,40 м2;

1.2. част от ПИ № 02508.73.49 по кад.карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 0,40 м2;

за срок от 3 /три/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за площ при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на:

по т. 1.1. - 19,55 лв./деветнадесет лева и петдесет и пет стотинки/;

по т. 1.2. - 19,55 лв./деветнадесет лева и петдесет и пет стотинки/;

съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да :

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. притежават супермаркет на територията на гр. Балчик;

4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване  разрешения за поставяне на рекламно информационен елемент.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"