• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 154 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Наемане на част от имот за поставяне на рекламно-информационен елемент на самостоятелна стойка.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 154: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС -Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от зелена площ на ул. "Дунав" в гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент на самостоятелна стойка с площ 3 м2, за срок от 3 /три/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 146,25 лв. /сто четиридесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да :

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. притежават супермаркет на територията на гр. Балчик;

      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване  разрешения за поставяне на рекламно информационен елемент.

      5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"