• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 153 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ и УПИ ІХ, промяна на улична регулация и промяна отреждането на урегулираните поземлени имоти в кв. 54 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 153: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6  от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VІІІ и УПИ ІХ, с цел образуване на три нови урегулирани поземлени имота, променят се уличната регулация в съответствие с одобрената КК и отреждането на урегулираните поземлени имоти от "За обществено обслужване" в "Жм - за жилищно застрояване" в кв. 54 по плана на с. Оброчище, Община Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"