• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 152 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По единадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения" на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 152: І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения" преминаваща през имоти в землище на с. Гурково, землище на с.Царичино, землище на гр. Балчик, землище на с. Оброчище и землище на с. Рогачево, община Балчик - съгласно одобрено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"