• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 149 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По седма точка от дневния ред: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 149: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППНМ приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Балчик за 2016 година.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"