• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 148 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По шеста точка от дневния ред: Разглеждане на Годишен финансов отчет на "Кибела 2014" ЕАД за 2016 година.    

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ № 148: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Годишният финансов отчет, Доклад за дейността и Доклад на независимия одитор на „КИБЕЛА 2014" ЕАД за 2016 година.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"