• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 146 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По четвърта точка от дневния ред: Информация за дейността на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИНА НА НАСЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево за 2016 година.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 146: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема информацията за дейността на Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението град Балчик УПБЗН Кранево за 2016 г.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"