• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 145 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По трета точка от дневния ред: Отпускане на лимит от гориво за общинските автомобили, предоставени за ползване от община Балчик на РУ на МВР Балчик.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 145: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2017 година на автомобилите собственост на Община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик, както следва:

  за бензинови - 150 литра бензин А 95Н.

         2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"