• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 144 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По втора точка от дневния ред: Отпускане на средства за ремонтиране и въвеждане в експлоатация на два мотоциклета на РУ МВР - Албена.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 144: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

1. Общински съвет Балчик дава съгласието да се отремонтират два мотоциклета, с цел ефективното изпълнение на задачи по пътен контрол и превенция на обслужваната територия на РУ МВР - Албена, до 500 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати от фонд Дарения.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на т. 2,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ проекта,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"