• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 143 Протокол 11 от 01.06.2017 г.

По първа точка от дневния ред: Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откриване и идентификация на наркотични вещества за нуждите на РУ МВР - Албена.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 143: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Други дейности по вътрешна сигурност, параграф §§ 10-15 „Материали" от ЕБК да бъде завишен с 600 лева, за закупуване на аерозолни продукти за откриване и идентификация на наркотични вещества за нуждите на РУ МВР Албена.

2. Средствата да бъдат отпуснати от фонд Дарения.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на т. 2,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на проекта,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"