• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 142 Протокол 10 от 24.05.2017 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за награда за ярко културно събитие през годината

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 142: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик дава съгласие Танцова формация „Денс" при НЧ „Паисий Хилендарски 1870" с ръководител Евгения Добрева да получи грамота за ярко културно събитие през годината и парична премия от 500,00 (петстотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"