• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 140 Протокол 10 от 24.05.2017 г.

По пета точка от дневния ред: Подпомагане на абитуриенти от социално - слаби семейства и паралелките, завършващи средно образование, по повод 24 май 2017 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 140: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ „Хр. Ботев" Балчик и СУ "Христо Смирненски" Оброчище, Общински съвет - Балчик

1. Определя сумата 1800.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално-слаби семейства за 2017 година (12 души по 150.00лв. на човек), както следва:

№        Имена на абитуриента                  Училище                              Сума/лева

1. Йоан Красимиров Йовев                                    СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.           

2. Петя Иванова Иванова                           СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.

3. Александър Денчев Попов                     СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.

4. Владислав Кристиянов Пенев               СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.

5. Габриела Николаева Димитрова           СУ „Хр. Ботев"                    150 лв.

6. Спас Георгиев Димитров                       СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.

7. Роси Маринова Димитрова                    СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.

8. Кристиан Тодоров Тодоров                   СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.

9. Иван Петев Миновски                            СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.

10. Георги Йорданов Радев                        СУ „Хр. Ботев"                    150 лв.

11. Тони Пламенов Иванов                        СУ с. Оброчище                   150 лв.

12. Христо Радомиров Тодоров                 СУ с. Оброчище                   150 лв.

Всичко:                                                                                                1800 лв.

2. Определя сумата 660.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2017 г., както следва:

№    Училище                                                Паралелки      Бр.уч.              лв./паралелка

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик             ХІІ А               24 уч.              240 лв.           

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик             ХІІ Б               19 уч.              190 лв.

2.3. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик ХІІ В                           10 уч.              100 лв.

2.4. СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище    ХІІ А                13 уч.              130 лв.

Всичко:                                 4 бр.паралелки                 66 учен.         660 лева

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"