• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 139 Протокол 10 от 24.05.2017 г.

По четвърта точка от дневния ред: Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2017 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 139: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с тържественото честване на 24 май 2017 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Определя сумата 3036.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2017 г., както следва:


№ Училище

Бр. ученици

Сума

1.СУ "Хр. Ботев"

439

878 лв.

2. ОУ "Антим I"

335

670 лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"

215

430 лв.

4. СУ с. Оброчище

257

514 лв.

5. ОУ с. Сенокос

106

212 лв.

6. ОУ с. Соколово

85

170 лв.

7. ПУИ „Акад. Т. Самодумов"

81

162 лв.

Всичко:

1518 ученици

3036 лева

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"