• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 138 Протокол 10 от 24.05.2017 г.

По трета точка от дневния ред: Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2017 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 138: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ „Хр. Ботев" Балчик и СУ "Христо Смирненски" Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Определя сумата 1500.00 лева като разход за награди на абитуриентите - отличници за 2017 г. (10 души по 150.00 лв. на човек), както следва:

1. Калоян Красимиров Ставрев         СУ «Хр. Ботев» Балчик   150.00 лв.

2. Михаела Николаева Великова        СУ «Хр. Ботев» Балчик   150.00 лв.

3. Мария Пламенова Рачева                СУ «Хр. Ботев» Балчик   150.00 лв.

4. Ниляй Енгин Нуредин                     СУ «Хр. Ботев» Балчик   150.00 лв.

5. Християна Ивова Войчева              СУ «Хр. Ботев» Балчик   150.00 лв.

6. Християна Детелинова ДимитроваСУ «Хр. Ботев» Балчик  150.00лв.

7. Петя Енчева Динева                        СУ «Хр. Ботев» Балчик   150.00 лв.

8. Калина Георгиева Георгиева          СУ «Хр. Ботев» Балчик   150.00 лв.

9. Яна Атанасова Георгиева               СУ «Хр. Ботев» Балчик   150.00 лв.

10. Ивелина Димитрова Петрова       СУ «Хр. Ботев» Балчик   150.00 лв.

Всичко:                                                                                              1500.00 лв.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"