• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 137 Протокол 10 от 24.05.2017 г.

По втора точка от дневния ред: Награждаване на ученици по повод 24 май 2017 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 137: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки и предложения от СУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "Антим I", СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ОУ Г.С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, ПУИ „Акад. Т. Самодумов", ЦПЛР-ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2017 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с парична награда от по 200.00 лева/човек, и звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2017", следните ученици:

1. Гергана Любомирова Манчева - отличник на Випуск 2017 в СУ "Христо Ботев" Балчик

2. Виктория Пламенова Петкова - ученичка от VII клас, ОУ "Антим I" Балчик, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

3. Албена Стелиянова Железова - ученичка от VII клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех, високи постижения на олимпиади, конкурси и състезания.

4. Жулиен Илиев Попов - ученик от VI клас, СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище

5. Красимир Радилов Красимиров - ученик от IV клас в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос - за отличен успех и изяви в училищните дейности.

6. Ивайло Иванов Маринов - ученик от VIII клас в ОУ „Васил Левски" с. Соколово - за активност, старание и примерно етично поведение в училище .

7. Кристияна Дончева Петкова - ученичка от X клас от ПУИ „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево - за много добри резултати в учебната дейност и активност в извънкласната работа.

8. Серпил Али Ахмед - от Мажоретен състав към ЦПЛР-ОДК Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"