• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 136 Протокол 10 от 24.05.2017 г.

По първа точка от дневния ред: Награждаване на учители по повод 24 май 2017 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 136: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки и предложения от СУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "Антим I", СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ОУ Г.С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, ПУИ „Акад. Т. Самодумов", ЦПЛР-ОДК Балчик, ДГ № 1 „Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ № 3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2017 година в Община Балчик" и парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СУ "Христо Ботев" Балчик

1.      Росица Иванова Петрова - главен учител

2.       Емилия Желева Донева - старши учител по физическо възпитание и спорт

3.       Светла Симеонова Георгиева - старши учител в начален етап

ОУ "Антим I" Балчик

1.      Ана Стефанова Щерева - старши учител по български език и литература

2. Галя Димитрова Маринова - Стоянова - старши учител прогимназиален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

1.     Петър Иванов Петров - старши учител по английски език, прогимназиален етап

2. Валя Стоянова Тачева - старши учител

 

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

1.      Йорданка Димитрова Кънчева - старши учител, начален етап

2.      Галя Димитрова Иванова - старши учител, прогимназиален етап

3.      Събка Николова Ганчева - класен ръководител на XII клас

ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос

1.     Марияна Димитрова Стоянова - старши учител, начален етап

2.      Емил Янков Енев - старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски " с. Соколово

1.      Илмие Нурединова Османова - учител, начален етап

2.      Марияна Йорданова Костадинова - старши учител, прогимназиален етап

ПУИ "Акад. Тодор Самодумов " с. Кранево

1. Диана Гочева Неделчева - старши учител

Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс Балчик

Лила Димитрова Атанасова - Старши учител по изобразително изкуство

 

Целодневни детски градини

1.      Галя Ангелова Атанасова - старши учител ДГ № 1 „Здравец"

2.      Даниела Райкова Йорданова - старши учител ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3.      Деяна Петрова Бабенкова - учител ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик

4.      Силвия Николова - старши учител ЦДГ № 3 "Чайка" Балчик

5.      Ирина Антонова Русева - старши учител в ДГ "Първи юни" с. Оброчище

6.      Флора Иванова Начева - директор на ДГ „Радост" с. Стражица

Учители - пенсионери

1. Златка Николова Йорданова - детска учителка, 70 години

2. Петра Стоянова Адамска

3. Руска Георгиева Петрова

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"