• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 126 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 126: На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

       1. ПОДКРЕПЯ кандидатстването по ПРОГРАМА ФАР на ЕС, по проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите", с проект на Община Балчик за изпълнението на обект „ Изграждане на канализация в ромски квартал „Младост" в село Оброчище, Община Балчик". Счита, че с изпълнението на проекта ще се  въздейства пряко върху живущите в ромски квартал «Младост» в село Оброчище, чрез  подобряване на хигиенно-битовите условия на живот, като това ще допринесе до интеграцията им.

       2. ДАВА СЪГЛАСИЕ  ОБЩИНА БАЛЧИК да кандидатства по ПРОГРАМА ФАР НА ЕС, проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите", с проект на Община Балчик за изпълнението на обект „ Изграждане на канализация в ромски квартал „Младост" в село Оброчище, Община Балчик".

       3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Балчик да извърши необходимите действия по представяне на проекта за кандидатстване пред ПРОГРАМА ФАР НА ЕС.