• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 120 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 120:

1. Ha основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от 3МСМА; чл. 36 от 3С; чл. 36, ал. 1, т. 2 от 30С; чл. 36, ал. 1, т. 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 63-00-1240/07.08.2007 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "ФРИИДЪМ" ЕООД гр. Варна, представлявано от Греъм Джоп, с Булстат 148111698, по отношение на ПИ № 02508.51.233 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. "Белите скали" /УПИ № XXII, кв.9 по ПУП на в.з. "Белите скали"/ целият с площ от 390 м2, като "Фрийдъм" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 190.00 м2 /сто и деветдесет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 83/2003 г. за сумата от 14 858.00 лв. /четиринадесет хиляди осемстотин петдесет и осем/, без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да сключи договор за ликвидиране на съсобственост.