• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 119 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 119:

1. Общински съвет Балчик дава своето съгласие да бъде учредено възмездпо право на ползване върху следния общински недвижим имот както следва: земеделска земя - нива, трета категория, площ от 30.912 дка, имот № 018028, по плана за земеразделяне на Гурково, местност "Землище", село Гурково, община Балчик, актувано с акт за общинска собственост № 1308/ 26.07.2004 година, вписан под № 64, TOM втори на служба по вписвания - Балчик с Приобретател на вещното право на ползване "РУСГЕОКОМ БГ" АД, София, Булстат Ns 175166081, регистрирано с решение Ns 1/31.10.2006 година, Решение 02 от 17.11.2006 година на Софийски Градски съд, вписано в регистьр на Търговските дружества под № 110271, TOM № 1489, стр.2, фирм.дело № 12929/06 година на СГС, представлявано от страна на изпълнителния директор Сергей Казанцев.

2. Определя цена на вещното право на ползване в размер на 1550 лева /хиляда петстотин и петдесет/ годишно.

3. Определя срок на учреденото вещно право на ползване - възмездно : две години, считано от дата на подписване на договора за учредяване на право на ползване.

4. Упълномощава Кмета на община Балчик г-н Н.Ангелов да извърши последващи правни и фактически действия по горното решение, да издаде заповед за учредяване на правото на ползване с новия титуляр, да подпише договор.