• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 117 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 117:

Ha основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал. 1 от Закона за общинската собственост; чл. 49 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик дава съгласие да се извърши продажба след провеждане на конкурс на следните общински имоти:

Поземлен имот № 02508.55.116 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 8511 м2, актуван с АОС № 2639/11.10.2006 г.

Поземлен имот № 02508.55.117 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 5000 м2, актуван с АОС № 2649/12.10.2006 г.

Поземлен имот № 02508.55.118 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 5000 м2, актуван с АОС № 2640/11.10.2006 г.

Конкурсни условия:

1. Предмет на конкурса - изграждане на инсталация за предварителна подготовка на сурови растителни масла, предназначени за производство на биогорива от възобновяеми енергийни източници;

2. Цена - не по ниска от 298 950.00 лв. /двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин и петдесет лева/ общо за трите имота;

3. Размер на предвидените инвестиции;

4. Срок за извършване на проектиране и строителство;

5. Разкриване на работни места за жители на община Балчик при извършване на строителството;

6. Разкриване на работни места за жители на Община Балчик в производствената дейност;

7. До участие в конкурса се допускат дружества, регистрирани по търговския закон, развиващи производствена дейност и вложили инвестиции на територията на Община Балчик не по-малко от 30 000 000 лв. /тридесет милиона лева/ и с работещи не по- малко от 100 души.

8. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждане на конкурса.