• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 115 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 115: 1. На основание чл. 21, ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл. 93 "а" от 3МДТ, чл. 28, ал. 3 от НОАМТЦУТОБ, общински съвет Балчик приема следните промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, както следва:

1. чл.28, ал.6  от Наредбата се изменя както следва:

Категория

Размер в лв.

*  

0.70 / 1 лице / ден

**

0.80/1 лице / ден

* * *

0.90 / 1 лице / ден

* * * *

1.10 / 1 лице / ден

*****

2.00 / 1 лице / ден


2. Чл. 28, ал. 8 (последна алинея) от Наредбата да придобие следния текст:  Не се заплаща туристическата такса по ал. 5 за лица, ползващи средства за подслон и места за настаняване от деца до 12 години.

3. Глава четвърта "Административно наказателни разпоредби" чл.58, ал.2 се изменя, както следва: "Физическите лица, които не са внесли в срок таксата по чл.28, ал.6 се наказва с глоба в размер от 200,00 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500,00 лв.